Data Wersja Dokument
01/07/2019 ASEC S.A. 1.1 Regulamin Serwisu OTIgo

REGULAMIN PROGRAMU PILOTAŻOWEGO SERWISU OTIgo

 1. DEFINICJE

Określeniom użytym w Regulaminie, pisanym z wielkiej litery, nadaje się następujące znaczenie:

Asec Asec Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Środmieścia w Krakowie, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034383, NIP 6771930964, REGON  351324446, o kapitale zakładowym w wysokości 4 107 000 zł, adres poczty elektronicznej: asec@otieuropa.com.
Identyfikator Kod QR wygenerowany w Serwisie lub powiązana z Kontem karta zbliżeniowa zgodna ze standardem ISO 14443, która może być odczytywana przez urządzenia mobilne (smartfony), w szczególności zgodna z tym standardem dedykowana karta miejska, legitymacja studencka lub inna karta zbliżeniowa umożliwiająca zakup biletów z wykorzystaniem Kasownika oraz przypisanie do nich w Serwisie zakupionego biletu.
Konto Konto Użytkownika w Serwisie.
Kasownik Urządzenie zamontowane w środkach komunikacji miejskiej umożlwiające zakup biletu z wykorzystaniem Identyfikatora. Kasownik umiejscowiony jest w środkowej części pojazdów biorących udział w programie pilotażowym oraz jest oznakowany logo OTIgo.
Hasło ustalony przez Użytkownika w procesie rejestracji zgodnie z wymaganiami Serwisu ciąg znaków wykorzystywany w celu uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika.
Użytkownik Osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie.      
Regulamin Serwisu OTIgo Niniejszy regulamin.
Umowa Umowa o korzystanie z Serwisu w okresie pilotażu zawarta pomiędzy Asec a Użytkownikiem.
Serwis Serwis prowadzony przez Asec dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.oti-go.com lub aplikacji OTIgo umożliwiający dokonywanie zakupów biletów w komunikacji miejskiej na połączenia włączone do programu pilotażowego.
Portmonetka Prowadzone przez Asec dla Użytkownika saldo środków przeznaczonych na zakup biletów przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu.
   
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowania z Serwisu w ramach programu pilotażowego System Biletu Elektronicznego, wdrożonego na liniach autobusowych komunikacji miejskiej Gminy Miasta Toruń nr 10, 12, 14, 20 i 28 zgodnie z obowiązującym dla tych przejazdów cennikiem. W ramach programu pilotażowego Serwis nie umożliwia zakupu biletów na innych liniach, z wyjątkiem możliwości zakupu w Koncie biletów miesięcznych na wszystkie linie w strefie I komunikacji miejskiej Gminy Miasta Toruń.
 3. Program pilotażowy prowadzony jest w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.
 4. Na urządzeniu, z wykorzystaniem którego Użytkownik korzysta z Serwisu Użytkownik powinien stosować zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
 5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Nie obejmuje to uiszczania przez Użytkownika cen biletów zakupionych w Serwisie.
 1. REJESTRACJA
 2. Do dokonania rejestracji uprawniona jest wyłączenie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Dokonanie rejestracji w Serwisie wymaga:
  1. podania numeru telefonu komórkowego Użytkownika,
  1. ustalenia Hasła do Konta,
  1. zaakceptowania Regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania w ramach rejestracji wyłącznie danych zgodnych ze stanem rzeczywistym, w tym aktualnych.
 5. W celu ukończenia rejestracji niezbędne jest podanie jednorazowego kodu służącego weryfikacji numeru telefonu komórkowego Użytkownika, który przesłany zostanie na numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika wskazany w procesie rejestracji.
 6. Dokonanie rejestracji zostanie potwierdzone w terminie do 2 dni roboczych za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu komórkowego Użytkownika wskazany w procesie rejestracji. Z momentem potwierdzenia rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Asec zostaje zawarta Umowa. Brak potwierdzenia rejestracji w Serwisie w tym terminie oznacza odmowę zawarcia Umowy.  
 7. Każdy Użytkownik jest uprawniony do rejestracji wyłącznie jednego Konta dla jednego numeru telefonu komórkowego.
 1. KORZYSTANIE Z KONTA
 2. Uzyskanie dostępu do Konta wymaga zalogowania z wykorzystaniem Loginu i Hasła.
 3. Użytkownikowi nie wolno udostępniać Konta osobom trzecim. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania Hasła w poufności, nieudostępniania go osobom trzecim oraz do przechowywania go z zachowaniem należytej staranności i zabezpieczenia przed uzyskaniem dostępu do Hasła przez osoby trzecie.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania Identyfikatorów z zachowaniem należytej staranności oraz do niewykorzystywania ich w celach sprzecznych z ich przeznaczeniem.
 5. Użytkownikowi nie wolno udostępniać urządzenia mobilnego wykorzystywanego przez Użytkownika do obsługi Konta przed uprzednim wylogowaniem się przez Użytkownika z Konta.
 6. W razie powzięcia przez Użytkownika wiadomości lub podejrzenia uzyskania przez osoby trzecie Hasła lub dostępu do Konta, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania zmiany hasła za pomocą aplikacji mobilnej lub strony internetowej Serwisu.
 7. W razie powzięcia przez Użytkownika wiadomości lub podejrzenia wykorzystania lub możliwości wykorzystania przez osoby trzecie Identyfikatora w sposób sprzeczny z przeznaczeniem lub poza kontrolą Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia Identyfikatora z Konta. Użytkownikowi nie wolno dokonywać ponownego powiązania tego Identyfikatora z Kontem, chyba że podjęte przez Użytkownika działania wykluczają możliwość jego wykorzystania w sposób sprzeczny z przeznaczeniem lub poza kontrolą Użytkownika.
 8. Konto może być wykorzystywane wyłącznie dla celów zgodnych z jego przeznaczeniem i przepisami prawa. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki korzystania z Konta w sposób sprzeczny z tymi wymogami. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Konta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 9. Asec zapewnia dostępność Serwisu w wymiarze nie mniejszym niż 98% w ciągu każdego miesiąca korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 10. Użytkownik może ponosić koszty transferu danych poprzez sieć Internet związane z korzystaniem z Serwisu wedle stawki ustalonej przez operatora.
 11. Użytkownika obciążają działania dokonane z wykorzystaniem prawidłowego Loginu i Hasła oraz Identyfikatorów powiązanych z Kontem, w szczególności koszty zakupionych z ich wykorzystaniem biletów.
 • PORTMONETKA
 • W ramach Konta Asec prowadzi dla Użytkownika Portmonetkę. Środki zgromadzone na Portmonetce mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu dokonywania zakupu biletów w Serwisie.
 • Użytkownik może dokonać doładowania Portmonetki w każdej chwili wykorzystując dostępną w Serwisie usługę płatniczą świadczoną przez współpracującego z Asec agenta rozliczeniowego.
 • Wartość jednokrotnego doładowania Portmonetki nie może przekroczyć PLN 100. Maksymalny bilans łącznych doładowań Portmonetki nie może przekroczyć PLN 300.
 • Środki wpłacane w ramach doładowania z wykorzystaniem dostępnej w Serwisie usługi płatniczej świadczonej przez współpracującego z Asec agenta rozliczeniowego zostaną udostępnione Użytkownikowi na Portmonetce niezwłocznie po otrzymaniu przez Asec od tego agenta rozliczeniowego potwierdzenia przeprowadzenia transakcji doładowania.
 • Użytkownik może zlecić wypłatę środków zgromadzonych na Portmonetce. Zlecenie wypłaty środków odbywa się na wniosek Użytkownika złożony drogą korespondencyjną na adres: ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków lub poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: omc@otieuropa.com z podaniem numeru telefonu komórkowego, na który zarejestrowane jest Konto. Zwrot zostanie dokonany z użyciem metody, z której w ramach usługi płatniczej świadczonej przez współpracującego z Asec agenta rozliczeniowego skorzystał uprzednio Użytkownik doładowując Portmonetkę.
 • W przypadku ustania Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Asec wniosek, o którym mowa w ust. 5 należy złożyć w terminie 1 miesiąca od ustania Umowy.
 • ZAKUP BILETÓW
 • Serwis umożliwia dokonanie zakupu biletów:
  • w Koncie z wykorzystaniem dedykowanej funkcjonalności w przypadku biletów okresowych miesięcznych lub
  • z wykorzystaniem Identyfikatora w Kasowniku i automatycznej optymalizacji kosztów biletów.
 • Dokonywanie zakupu biletów w Serwisie wymaga powiązania z Kontem Identyfikatora. Powiązanie Identyfikatora z Kontem następuje:
  • w przypadku Identyfikatora w postaci kodu QR poprzez jego wygenerowanie w Serwisie,
  • w przypadku Identyfikatora w postaci karty zbliżeniowej poprzez podanie numeru seryjnego karty lub z wykorzystaniem aplikacji poprzez zbliżenie karty w czasie korzystania z aplikacji do telefonu z włączoną funkcją NFC.
 • Dokonując powiązania Identyfikatora z Kontem Użytkownik może wskazać dla niego ulgę na przejazdy, do której jest uprawniony posiadacz tego Identyfikatora. Powiązanie z Kontem Identyfikatora wraz ze wskazaniem dla niego uprawnienia do ulgi powoduje, że Serwis przy zakupie biletu uwzględnia ulgę wskazaną dla Identyfikatora, do którego bilet jest przypisywany.
 • Użytkownik może przypisać do jednego Konta nie więcej niż 5 Identyfikatorów.
 • Bilety mogą być kupowane jedynie ze środków Użytkownika na Portmonetce.
 • Asec nie jest stroną umowy o przewóz zawartej w wyniku zakupu biletu z wykorzystaniem Serwisu. Zasady wykonania przewozu określają w szczególności obowiązujące regulacje prawne dotyczące pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasta Toruń, w tym stosowne uchwały Rady Miasta Torunia oraz Regulamin przewozu osób i bagażu w lokalnym publicznym transporcie zbiorowym w Toruniu ustalony zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia.
 • Jeżeli Użytkownik ma już przypisany w Serwisie ważny bilet na dany przejazd, przyłożenie Identyfikatora do Kasownika nie spowoduje przypisania kolejnego biletu.
 • W celu umożliwienia kontroli biletu Użytkownik powinien udostępnić kontrolującemu Identyfikator do celów weryfikacji ważności biletu.

ZAKUP BILETÓW W KONCIE

 • Z wykorzystaniem dedykowanej funkcjonalności dostępnej w Koncie Użytkownik może zakupić wyłącznie bilety miesięczne na wszystkie linie w strefie I komunikacji miejskiej Gminy Miasta Toruń.
 • Zakup biletu w Koncie wymaga od Użytkownika dokonania wyboru biletu w Koncie oraz dokonania wyboru Identyfikatora, do którego zakupiony bilet zostanie przypisany.
 • Bilet miesięczny zakupiony w Koncie jest biletem imiennym i może zostać przypisany wyłącznie do Identyfikatora, na którym w sposób trwały umieszczone zostały przez wydawcę tego Identyfikatora imię i nazwisko jego posiadacza. W przypadku przypisania biletu zakupionego w Koncie do Identyfikatora, który nie określa imienia i nazwiska jego posiadacza, bilet może zostać uznany za nieważny.
 • Dokonanie zakupu biletu wymaga posiadania na Portmonetce środków w wysokości nie niższej niż cena biletu.
 • Z momentem zakupu biletu w Koncie saldo Portmonetki zostanie pomniejszone o cenę biletu.
 • Bilety zakupione w Koncie nie podlegają systemowi automatycznej optymalizacji kosztów biletów.

ZAKUP BILETÓW Z WYKORZYSTANIEM IDENTYFIKATORA W KASOWNIKU I AUTOMATYCZNEJ OPTYMALIZACJI KOSZTÓW BILETÓW

 1. Zakup biletu z wykorzystaniem Identyfikatora w Kasowniku i systemu automatycznej optymalizacji kosztów biletów wymaga przyłożenia do Kasownika Identyfikatora z funkcją zbliżeniową lub odczytania w nim Identyfikatora będącego kodem QR.
 2. O ile nie są spełnione warunki automatycznej optymalizacji, użycie Identyfikatora w Kasowniku powoduje:
  1. przypisanie do tego Identyfikatora najtańszego biletu dostępnego w cenniku na danej linii (bilet 30 minutowy),
  1. pomniejszenie salda Portmonetki Użytkownika o kwotę odpowiadającą cenie tego biletu.
 3. Automatyczna optymalizacja kosztów biletów dokonywana jest przy każdym użyciu Identyfikatora w Kasowniku.
 4. Serwis optymalizuje koszty biletów dla każdego Identyfikatora w siedmiodniowych okresach rozliczeniowych w okresie jednego miesiąca kalendarzowego. Z chwilą zakończenia danego siedmiodniowego okresu rozliczeniowego zaczyna się kolejny okres rozliczeniowy. Koniec miesiąca każdorazowo, niezależnie od ilości dni zamyka okres rozliczeniowy.
 5. 19.   Automatyczna optymalizacja kosztów biletów polega na wyliczeniu łącznej minimalnej ceny biletów umożliwiających zgodnie z obowiązującym cennikiem odbycie w danym okresie rozliczeniowym przejazdów, na które zostały z wykorzystaniem Identyfikatorów w Kasownikach przypisane bilety w danym okresie rozliczeniowym.
 6. określonych w poniższej tabeli:
wykorzystanie Identyfikatora skutek optymalizacji
użycie Identyfikatora w Kasowniku po raz kolejny w czasie większym niż 30 minut, ale mniejszym niż 60 minut od poprzedniego użycia, w wyniku którego został do niego przypisany bilet 30 minutowy: zamiast uprzednio przypisanego biletu 30 minutowego do Identyfikatora zostaje przypisany bilet 60 minutowy,   UWAGA: ważność 60 minutowego biletu liczona jest od momentu poprzedniego użycia Identyfikatora w Kasowniku.   saldo Portmonetki zostaje łącznie pomniejszone w skutek obydwu użyć Identyfikatora wyłącznie o cenę biletu 60 minutowego.
użycie Identyfikatora w Kasowniku w czasie większym niż 60 minut ale mniejszym niż 90 minut od momentu kolejnego użycia, o którym mowa w pkt. A:   zamiast uprzednio przypisanego biletu 60 minutowego do Identyfikatora zostaje przypisany bilet 90 minutowy,   UWAGA: ważność 90 minutowego biletu liczona jest od momentu pierwszego z trzech użyć Identyfikatora w Kasowniku.   saldo Portmonetki zostaje łącznie pomniejszone w skutek tych trzech użyć Identyfikatora wyłącznie o cenę biletu 90 minutowego.
przypisanie kolejnego biletu z użyciem danego Identyfikatora w Kasowniku powodowałoby przekroczenie w ciągu jednej doby (liczonej od godziny 0:00) ceny biletu dobowego: na tę dobę do Identyfikatora zamiast uprzednio przypisanych w tej dobie biletów zostanie przypisany bilet dobowy,saldo Portmonetki zostanie w wyniku zakupu biletów z wykorzystaniem danego Identyfikatora w Kasowniku w tej dobie łącznie pomniejszone wyłącznie o cenę biletu dobowego.
przypisanie kolejnego biletu z użyciem danego Identyfikatora w Kasowniku powodowałoby przekroczenie w ciągu okresu rozliczeniowego ceny biletu tygodniowego: na ten okres rozliczeniowy do Identyfikatora zamiast uprzednio przypisanych w tym okresie biletów zostanie przypisany bilet tygodniowy,saldo Portmonetki zostanie w wyniku zakupu biletów z wykorzystaniem danego Identyfikatora w Kasowniku w tym okresie rozliczeniowym łącznie pomniejszone wyłącznie o cenę biletu tygodniowego.
 • Przypisanie biletu z wykorzystaniem Identyfikatora w Kasowniku wymaga posiadania na Portmonetce środków wystarczających na pokrycie ceny przypisywanego biletu.
 • Bilety przypisane z wykorzystaniem Identyfikatora w Kasowniku nie podlegają przedłużeniu. Użytkownik jest zobowiązany samodzielnie kontrolować czas obowiązywania biletu, a w razie jego upływu może dokonać przypisania kolejnego biletu poprzez ponowne Użycie Identyfikatora w Kasowniku lub zakupić kolejny bilet w inny dostępny sposób.
 • W przypadku prawidłowego przypisania biletu z wykorzystaniem Identyfikatora w Kasowniku na numer telefonu Użytkownika zarejestrowany w Serwisie zostanie wysłane potwierdzenie. W przypadku, gdy Użytkownik przyłoży do Kasownika Identyfikator, a na Portmonetce nie znajduje się wystarczająca kwota środków, Kasownik wyświetli czerwony krzyż oraz napis odrzucono i wygeneruje dłuższy dźwięk ostrzegawczy, co jest równoznaczne z brakiem przypisania biletu.
 1.     Użytkownik powiadamia Asec o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych przy korzystaniu z Serwisu.
 2. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wpływających na sytuację Użytkownika, Użytkownik może złożyć reklamację do Asec drogą korespondencyjną na adres: ASEC S.A. ul Wadowicka 6, 30-415 Kraków lub poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres: omc@otieuropa.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, dane do korespondencji Użytkownika, oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Jeżeli Użytkownik wnioskuje o udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, reklamacja powinna zawierać również adres poczty elektronicznej.
 4. W przypadku, jeśli wniesiona przez Użytkownika reklamacja nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 3 powyżej, Asec zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie.
 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji.
 • ODSTĄPIENIE
 • Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od zawartej z Asec Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych.
 • Użytkownik może złożyć Asec oświadczenie o odstąpieniu przesyłając je na adres korespondencyjny Asec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: omc@otieuropa.com. W obu przypadkach oświadczenie Użytkownik może sporządzić na formularzu odstąpienia załączonym do niniejszego Regulaminu.
 • Dla zachowania terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wystarczające jest przesłanie przez Użytkownika oświadczenia przed jego upływem.
 • Odstąpienie od Umowy nie wpływa na ważność dokonanych zakupów biletów przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, w szczególności nie skutkuje zwrotem kosztów tych biletów. Odstąpienie od Umowy skutkuje zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego i dokonaniem automatycznej optymalizacji biletów przypisanych z wykorzystaniem Identyfikatorów powiązanych z danym Kontem w Kasowniku zgodnie z postanowieniami pkt. VI.19-20 Regulaminu.
 1. CZAS ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH UMOWY O KORZYSTANIE Z KONTA ORAZ WYPOWIEDZENIE
 2. Umowa o korzystanie z Serwisu zawarta zostaje na czas trwania programu pilotażowego tj. na okres od 17 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.
 3. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie poprzez usunięcie Konta w Serwisie, co jest równoważne wypowiedzeniu umowy o korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Asec jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem tygodniowego terminu wypowiedzenia w przypadku:
  1. naruszenia przez Użytkownika jednego z następujących pkt. Regulaminu: II.3, III.1, III.3, III.6, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, IV.7,
  1. powtarzającego się naruszania przez Użytkownika innych niż wskazane w pkt. a postanowień Regulaminu Serwisu lub postanowień innych uzgodnień łączących Asec i Użytkownika i wezwania Użytkownika do zaprzestania wskazanego naruszenia pod rygorem wypowiedzenia Umowy, a następnie ponownego naruszenia tego postanowienia po upływie tego terminu,
  1. w przypadku podjęcia przez Użytkownika działań sprzecznych z przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy,
  1. w przypadku uzyskania przez Asec informacji od organów państwowych o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przez Użytkownika z wykorzystaniem usług świadczonych przez Asec przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów lub ochronie informacji,
  1. jeżeli Użytkownik podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji,
  1. w przypadku wypowiedzenia lub zaistnienia innych zdarzeń prowadzących do ustania stosunku prawnego pomiędzy Asec a Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu uprawniającego Asec do sprzedaży biletów na linie objęte programem pilotażowym,
 5. W przypadku ustania Umowy Asec usunie Konto.
 6. przypisanych z wykorzystaniem Identyfikatorów powiązanych z danym Kontem w Kasowniku zgodnie z postanowieniami pkt. VI.19-20 Regulaminu.
 • ZMIANY REGULAMINU
 • Asec zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia następujących ważnych przyczyn:
  • konieczności dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego lub jego zmian,
  • wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego, wiążącego Asec aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  • wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Serwisu ze względu na poprawienie przez Asec istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Asec, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami.
  • zmiany w cenniku przejazdów lub zmiany zasad wykonywania przejazdów, na które można kupić bilet za pośrednictwem Serwisu skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
 • O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości przesłanej na numer telefonu podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Jeżeli Użytkownik nie wypowiedział Umowy przed wejściem w życie zmian, zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Asec, nie krótszym jednak niż 14 dni od wysłania przez Asec informacji o zmianach.  
 • WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
 • Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika telefonu komórkowego z aktywną usługą telekomunikacyjną umożliwiającą odbieranie wiadomości SMS oraz w przypadku korzystania z serwisu za pośrednictwem:
  • aplikacji urządzenia mobilnego z system operacyjnym Android (wersja 4.4 lub nowsza) iOS (wersja 10 lub nowsza),
  • strony internetowej www.oti-go.com posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 21.0 albo Google Chrome 34 (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies oraz javascript.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Użytkownik może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji w tym zakresie dostępnych jest na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Informujemy również o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform), oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Kontakt z Asec możliwy jest pod adresem korespondencyjnym: ASEC S.A. ul Wadowicka 6 30-415 Kraków. Użytkownik może również skontaktować się z Asec za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: omc@otieuropa.com lub za pośrednictwem faxu pod numerem 12 293 02 05.
 • Umowa oraz wynikające z niej zobowiązania podlegają prawu polskiemu. Umowa zawarta jest w języku polskim.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 • Niniejszy Regulamin Serwisu jest utrwalony i udostępniony w Serwisie, skąd możliwe jest jego pobranie lub wydruk w celu zabezpieczenia treści umowy o korzystanie z Serwisu zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Asec.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy o korzystanie z Serwisu OTIgo)

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o korzystanie z Serwisu OTIgo   Adresat:Asec S.A., ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, e-mail: omc@otieuropa.com. Data zawarcia Umowy o korzystanie z Serwisu OTIgo: ___ . ___ . ______ roku Imię i nazwisko Użytkownika: _________________________________________________________________________   Adres Użytkownika: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________     Data: ___ . ___ . ______ roku Podpis Użytkownika: _________________________________________________________________________